|
Załóż konto
Kwiatowa Robota Teresa Rasała
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KWIATOWA ROBOTA

kwiatowarobota.pl

 

§1

Informacje ogólne

 

1.          „Kwiatowa Robota” jest marką, należącą do Teresy Rasały, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Kwiatowa Robota TERESA RASAŁA z siedzibą w Warszawie przy ul. Otwocka 16 lok usł 1, 03-759, NIP 5070011649, REGON 387828880, (dalej: Kwiatowa Robota lub Sprzedawca).

2.          Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest sprzedaż roślin i dekoracji, w tym kwiatów oraz innych artykułów botanicznych.

3.          Terenem działalności Sprzedawcy i realizowania dostaw jest obszar całego kraju - Polska.

 

§2

Definicje

 

1.          Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.          Sprzedawca – Kwiatowa Robota.

3.          Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.

4.          Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.

5.          Serwis lub Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kwiatowarobota.pl

6.          Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.          Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.

8.          Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.          Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.       Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.       Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w szczególności rośliny, w tym kwiaty oraz inne artykuły florystyczne.

12.       Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Serwisem

 

1.          Adres Sprzedawcy: ul. Otwocka 16 lok usł 1, 03-759, Warszawa.

2.          Adres e-mail Sprzedawcy: info@kwiatowarobota.pl

3.          Numer telefonu Sprzedawcy: 661 863 938.

4.          Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 85 1020 3440 0000 7002 0059 4275.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,

d.     zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.          Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.          Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Serwisu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.          Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.          Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.          Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.

6.          Sprzedawca zastrzega, że nie prowadzi sprzedaży wraz z doręczeniem konkretnego rodzaju (gatunku) kwiatów i ich ilości, chyba, że na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy wyraźnie wskazano inaczej; Klient przy składaniu zamówienia może być poproszony o wskazanie kolorystyki kompozycji kwiatowej i kwoty, za którą ma zostać wykonana.

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1)          wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2)          wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać spośród dostępnych sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3)          kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub równoznaczny,

4)          wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

5)          Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.

 

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.          Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.     Transport Produktu za pośrednictwem aktualnie zaprezentowanych w Serwisie form dostawy,

b.     Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Otwocka 16 lok usł 1, Warszawa.

2.          Klient może skorzystać ze sposobu płatności, które na dany moment są dostępne w Serwisie. Spośród potencjalnie możliwych metod płatności wymienić można:

a.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.     Płatności elektroniczne - obsługiwane przez PayPro SA


3.          Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.          Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.          Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Dopiero z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.          Klient obowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej w ciągu 30 minut od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

4.          Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w czasie zaprezentowanym w Serwisie, w wiadomości mailowej lub w wiadomości telefonicznej, przy czym czas ten podawany jest jedynie orientacyjnie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.          W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub w drodze telefonicznej.

6.          Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

7.          Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia.

8.          Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

9.          W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiej samej metody płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w transakcji; W takim przypadku Umowę Sprzedaży uznaje się za rozwiązaną.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.          Zgodnie z art. 38 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- a w związku z powyższym Konsumentowi nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem był zakup Produktów takich jak oferowane w Serwisie żywe kompozycje roślinne lub kwiatowe, a także kompozycje z innych wyrobów florystycznych wykonane na zamówienie Klienta,

2.          W odniesieniu do Produktów, których nie dotyczy ustęp powyżej, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w ustępach poniżej.

3.          Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.          Bieg terminu określonego w ust. 3 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

5.          W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 3 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

6.          Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.          Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.); Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest także dostępny pod następującym linkiem:

https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

8.          W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.          Skutki odstąpienia od Umowy:

a.   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.   Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Serwisie.

 

 

§ 10

Reklamacja

 

1.          W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2.          Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3.          Reklamacja zostanie przez Sprzedawcę rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

4.          Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą.

 

 


§11

Polityka prywatności

(ochrona danych osobowych i pliki cookies)

 

Dane Osobowe

1.          Sprzedawca podejmuje wszelkie prawem przewidziane działania związane z ochroną danych osobowych Klienta.

2.          Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

-      Administratorem Twoich danych osobowych jest Teresa Rasała, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kwiatowa Robota TERESA RASAŁA z siedzibą w Warszawie przy ul. Otwocka 16 lok usł 1, 03-759, NIP 5070011649, REGON 387828880 (nazywana także w niniejszym Regulaminie „Sprzedawcą”).

-      Dane Klienta zbierane są w celach niezbędnych do świadczenia na jego rzecz usług i ze względu na prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, a jeżeli wyraził taką zgodę - także w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt.a, b i f RODO). Dane Klienta mogą być udostępnianie innym odbiorcom – podmiotom obsługującym płatności w ramach składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

-      Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Sprzedawca będzie przechowywać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (w zakresie przetwarzania danych do celu marketingowego) lub - w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

-      Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3.      Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Niepodanie niektórych danych może jednak uniemożliwić korzystanie z usług i zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.      Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@kwiatowarobota.pl

5.      Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, np. operatorów płatności i operatorów pocztowych.

6.      Dane osobowe podawane w formularzu dostępnym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Pliki cookies

7.      Strona internetowa Serwisu korzysta z tzw. cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

8.      Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza.

9.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Większość znanych przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia wykorzystywania, zablokowanie wykorzystywania lub usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

10.   Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

11.   Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

12.   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.     Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1.          Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO).

4.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO).